• Home
  • Invasieve exoten

Invasieve exoten

Aanpak en beheer invasieve exoten is essentieel

Plant- en diersoorten die van oorsprong niet in Nederland voorkomen kunnen tot problemen leiden en hinder en overlast in onze leefomgeving veroorzaken. Sterke wortels van de Aziatische duizendknopen beschadigen gebouwen, wegen en dijken. Plantsappen van de reuzenberenklauw geven (in combinatie met zon) ernstige brandwonden en grote waternavel en watercrassula groeien zo snel dat watergangen en gemalen verstopt raken. Andere soorten als springbalsemien, Canadese- en late guldenroede zijn vrijwel onschadelijk voor mensen, maar funest voor de biodiversiteit. Gelukkig is er een oplossing!

Oorzaak en gevolg

Exoten komen in Nederland via diverse transportbewegingen en doordat mensen ze bewust introduceren, als huisdieren en tuinplanten die in de natuur terecht komen. Veel exoten kunnen niet overleven, of zich voortplanten, in ons klimaat. Een deel lukt dit wel en soms gaat dat zo goed dat we spreken van een invasieve exoot. Door het gebrek aan natuurlijke vijanden verdringen de exotische planten en dieren de inheemse soorten. Hierdoor sterven lokale soorten uit en komt de biodiversiteit in gevaar. Specifieke soorten hebben daarnaast eigenschappen waar mensen hinder van ondervinden. Via bijvoorbeeld beleidsplannen, prestaties en informatieflyers maken wij het belang om in te grijpen duidelijk aan inwoners en politiek.

Wettelijke verplichting

Exotenbeheer is niet alleen wenselijk ter voorkoming van overlast en biodiversiteitsverlies, het is bij de wet verplicht. De Europese exotenverordening verplicht overheden tot het vaststellen van beheermaatregelen tegen invasieve exoten op eigen grondgebied, die staan op de Unielijst invasieve exoten. Een aanvullende, ministeriële regeling verplicht Nederlandse overheden ook om de Aziatische duizendknopen, die niet op de Unielijst staan, aan te pakken.

Ook buiten de wettelijke verplichting om moedigen wij overheden aan om verantwoordelijkheid te nemen en verspreiding van invasieve exoten tegen te gaan. Graag denken wij met u mee hoe u op effectieve wijze uitwerking kunt geven aan de wettelijke verplichting met daarmee de grootste winst voor biodiversiteit en burgertevredenheid.

Media Rechts - Invasieve exoten

Voorkom overlast en biodiversiteitsverlies met exotenbeheer

Overlast en negatieve impact op biodiversiteit kunnen worden voorkomen en verholpen. Door vanuit de ecologie van de soort te beredeneren kan worden bepaald welke preventie-, beheersings- of bestrijdingsmethode het meest efficiënt en effectief is. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van verdere verspreiding door plantsoorten af te maaien vóór de zaadzetting.
In diverse projecten voor gemeentes, waterschappen en derden hebben wij ruimschoots ervaring opgedaan.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Onze adviseurs van idverde Advies en onze uitvoerders van idverde Realisatie vormen samen een deskundig team. Theoretische- en praktijkkennis vullen elkaar aan, om voor uw situatie de meest (kosten)efficiënte methode te bepalen.

  • Weten: subsidiemogelijkheden, veldinventarisatie, vastleggen groeilocaties in GIS, kostenoverzicht, exoten melddesk, dashboard met voortgangsresultaten
  • Willen: visie, beleid, plan van aanpak, monitoringsplan, overtuigen en betrekken inwoners en politiek, presenteren, informatiewebsite (StoryMap)
  • Werken: vormgeven samenwerking met derden, monitoring, uitvoeren

Ruime ervaring in diverse projecten

Gebiedsplan invasieve exoten
Gemeente Beuningen
Lees meer over het project
Inventarisatie trosbosbes
Staatsbosbeheer
Lees meer over het project