Hoogwaterveiligheid staat voorop

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat | 2020 - 2021 | Maasoevers tussen Venlo en Heusden

Vrijmaken stroombaan de Maas

Langs de oevers van de Maas staat Rijkswaterstaat in de uiterwaarden voor een flinke uitdaging. Bosschages en bomen hebben er in geen jaren een snoeibeurt gehad. Om te voorkomen dat dit problemen geeft bij hoogwaterstanden, is de hulp ingeroepen van groenexperts. idverde kreeg in het voorjaar van 2020 de opdracht om de stroombaan van de rivier vrij te maken. Begin 2021 is het eerste deel van dit onderhoudswerk afgerond.

Meer projecten voor Rijkswaterstaat

idverde haalt in opdracht van Rijkswaterstaat de ruwe vegetatie langs de oevers van de Maas weg. Dit gebeurt vanuit het oogpunt van hoogwaterveiligheid. Het groenonderhoud voorkomt dat vegetatie doorgroeit en bij hoogwaterstanden het water verder opstuwt. Dit laatste zou overstromingen kunnen veroorzaken of kostbare dijkverhogingen onvermijdelijk maken. Op de website van Rijkswaterstaat is meer informatie te vinden.

Het werkgebied

Het werkgebied beslaat in totaal 24 hectare langs de Maasoevers tussen Venlo en Heusden. Het onderhoudt vindt hoofdzakelijk bovengronds plaats op versteende ondergronden pal naast de rivieroever, tot circa 20 meter van de waterlijn. Wat er weggehaald mag worden staat beschreven in de ‘vegetatielegger’. Deze kaart met normen voor begroeiing in het hele rivierbed (vastgesteld door Rijkswaterstaat) toont de maximale ruwheid van vegetatie in de uiterwaarden en draagt bij aan een veilige doorstroming van de rivier.

Spanningsveld natuurwaarden en hoogwaterveiligheid

Hoewel natuurwaarden in de vegetatielegger niet voorop staan, houdt idverde nadrukkelijk rekening met beschermde dier- en plantsoorten. Uiteraard verwijderen en verstoren we geen bij wet beschermde soorten en verblijfplaatsen uit het rivierengebied. Wel halen we ruwe vegetatie weg, zoals: bramenstruweel, meidoorns, houtopslag en bosschages. Bomen die levensvatbaar zijn en zich vitaal kunnen ontwikkelen worden door de groenexperts van idverde behouden. Daarbij worden deze bomen tot plusminus 4 meter opgekroond, omdat bij hoogwater de takken voor opstuwing en weerstand zorgen maar enkel de stam nauwelijks. Op deze manier voorkomen we een kaalslag, zonder de doorstroming van de rivier bij hoogwater te belemmeren.

Stroomlijn

Het werk vindt uitsluitend plaats op gronden van Rijkswaterstaat. Daarmee verschilt het van het programma Stroomlijn dat juist op gronden van derden in de uiterwaarden plaatsvond. Stroomlijn diende overigens hetzelfde doel: de doorstroombaarheid van de uiterwaarden verbeteren. Hoewel Rijkswaterstaat eigenaar is van alle gronden waarop idverde werkt, is uitvoerig contact met gebruikers en pachters van omliggende gronden noodzakelijk om afspraken te maken voor de routes van het materieel en eventuele herstelwerkzaamheden na afloop.

De Maasoevers voor uitvoering

Voorbereiding

In de voorbereiding vanaf april 2020 heeft idverde Advies uitgezocht op welke gronden vergunningsvrij gewerkt kon worden, welke ecologische, cultuurhistorische en archeologische waarden het werkgebied bevat en hoe werklocaties het beste benaderd kunnen worden. Hieruit is een selectie gemaakt van werkzaamheden die op korte termijn uitgevoerd kunnen worden.

Uitvoering

De voorbereidingen voor het onderhoudswerk waren na de zomer van 2020 klaar, waarop idverde Realisatie het stokje van idverde Advies overnam. Hierbij is specifiek gekeken welk materieel er nodig is, wat de voordeligste uitvoeringswijze is, waar het afval blijft na afloop en welke planning hiervoor opgezet kon worden. Doordat zowel voorbereiding, als uitvoering in één hand zit, kan idverde zorgvuldig en betrekkelijk eenvoudig het prestatiecontract van Rijkswaterstaat nakomen. Duidelijk is wel dat niet alles tot in detail te regelen is en dat zich wekelijks uitdagingen in het veld voordoen. Percelen met grote(re) ruimtelijke uitdagingen (vergunningstrajecten, pachtgronden, etc.) worden mogelijk door idverde na januari 2021 nog aangepakt.

De Maasoevers na uitvoering

Vertrouwen

idverde doet in opdracht van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland ook het onderhoud van de Maas en haar oevers en civiele werken. Het omvat in zijn algemeenheid al het groen, grijs en blauw in het rivierengebied over een lengte van 300 kilometer. Rijkswaterstaat heeft haar vertrouwen in idverde na goede ervaringen met Stroomlijn Nederrijn-Lek, onze rol in het Maas project en onze integrale expertise met Advies en Realisatie bevestigd met deze opdracht.

Thijs Remmers
Thijs Remmers

Contractmanager, idverde Realisatie

Stel mij een vraag