Inventarisatie trosbosbes

Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer | 2020 - 2021 | Natuurgebied de Peel en omgeving

Onderzoek rondom natuurgebied de Peelen

Invasieve exoten, het is een term die de laatste jaren meer en meer voorkomt. Een invasieve exoot komt vaak in een nieuw leefgebied door toedoen van de mens en kan zich invasief gaan gedragen als deze zich in het nieuwe leefgebied gemakkelijk weet te vestigen, te verspreiden en te overheersen. Met als gevolg een afname van de huidige biodiversiteit. Door het tijdig signaleren en bestrijden van invasieve exoten kan verdere verspreiding zo veel als mogelijk voorkomen worden.

Meer projecten voor Staatsbosbeheer

Aanleiding onderzoek

De trosbosbes heeft zich in en rondom natuurgebied de Peel inmiddels enorm verspreid. De trosbosbes vormt met zijn aanwezigheid dichte struwelen en verdringt daardoor de karakteristieke open veenmosrijke hoogveenvegetatie en de diersoorten die hiervan afhankelijk zijn. Voor dit onderzoek hebben we de locaties van de trosbosbes rondom het Natura 2000 gebied de Peel in beeld gebracht. Deze informatie maakt inzichtelijk waar de trosbosbes het meeste voorkomt en waar prioriteit ligt voor de verwijdering van de trosbosbes.

Trosbosbesinventarisatie

Voor het in beeld brengen van de trosbosbeslocaties zijn we in gesprek gegaan met diverse perceeleigenaren en -gebruikers en konden partijen hun waarnemingen doorgeven via een online link (storymap). Dit leverde minder reactie op dan verwacht waardoor we een intensieve veldinventarisatie hebben uitgevoerd. Voor de trosbosbes inventarisatie is geanalyseerd in welke terreintypes de trosbosbes het meeste voorkomt (bosgebied, heide/grasland, bermen, bosplantsoen en privé tuinen).

Ook hebben we 9 kwekers van trosbosbessen geïnterviewd met de vraag of fertiele soorten zijn vervangen door non-fertiele soorten. Het verschil komt voort uit de aanwezigheid van zaden in de bessen van de plant (fertiel) of geen zaden (non-fertiel). De fertiele variant kan zich door de aanwezigheid van zaden in de bessen makkelijk verspreiden. Door over te stappen op non-fertiele varianten verspreidt de trosbosbes zich minder snel.

Resultaten

Opvallend was dat de trosbosbes veelal lijkt voor te komen in de bosgebieden. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat vogels, maar ook dassen en vossen, de bessen van de trosbosbes eten en via de ontlasting de zaden in de bodem terecht komen en gaan ontkiemen. En vaak komen deze zaden in het bos terecht omdat het bos een rustgebied is voor veel dieren.

Vervolgens hebben we een stappenschema opgesteld voor de bestrijding van de trosbosbes, bestaande uit een lage, matige en hoge urgentie. Daarbij is rekening gehouden met de vegetatieschaal (abundantie en frequentie), de grootte van de haard en de ligging ten opzichte van de N2000 gebieden de Peelen. De trosbosbeshaarden die dicht tegen de N2000 gebieden aanliggen, aanzienlijk groot in omvang zijn en veel voorkomen krijgen een hoge urgentie.

Vervolg

Aan de hand van bovenstaande prioritering gaat SBB aan aantal trosbosbeslocaties bestrijden en verder monitoren. Invasief exoten onderzoek is van groot belang zodat we tijdig kunnen ingrijpen om te voorkomen dat de inheemse, vaak kwetsbaar en karakteristieke, natuur verloren gaat.

Wilt u meer weten over invasieve exoten of wat wij voor u hierin kunnen betekenen? Wij vertellen er op onze website meer over.