Inventariseren bomenbestand langs de Maas

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat | 2021 | Maasareaal in Nederland

Uitvoering van boomveiligheidscontroles

In het areaal van de Maas waren bij aanbesteding bij idverde 4.600 bomen bekend, waarvoor de afgelopen jaren een Boomveiligheidscontrole (BVC) heeft plaatsgevonden. Uit verschillende voorbeelden blijkt dat er meer bomen in het areaal aanwezig zijn, waarop een boomveiligheidscontrole en beheer uitgevoerd dient te worden. Met behulp van een Lidar (satelliet analyse) analyse zijn circa 22.000 bomen aangetroffen in het Maasareaal.

Meer projecten voor Rijkswaterstaat

idverde kreeg in het voorjaar van 2021 de opdracht om alle bomen in het areaal op basis van deze analyse te inventariseren, te classificeren en te beoordelen. Na dit veldonderzoek kan het gehele bomenbestand weer op orde gebracht worden en opgenomen worden in het lopende onderhoudscontract. Medio 2021 is het inventariseren van alle bomen afgerond.

Als verantwoordelijk eigenaar wil Rijkswaterstaat voorkomen dat verkeersdeelnemers of ‘derden’ hinder of schade ondervinden door of vanuit de beplantingen op RWS-areaal. Dit voor zover dat binnen de mogelijkheid en verantwoordelijkheid van RWS valt. Door het uitvoeren van de boomveiligheidscontrole geeft RWS invulling aan de zorgplicht voor bomen die voortkomt uit de risicoaansprakelijkheid bij schade.

Voorbereiding

In de voorbereiding heeft idverde Advies, op basis van de Lidar Analyse, een inspectiemodule in ArcGIS Online opgebouwd conform het protocol van RWS. Met behulp van de ESRI Field Maps applicatie is een slim paspoort ingericht om de werkzaamheden uit te voeren en te registreren. Het werkplan is door idverde Bomendienst samen met het PCN Maas team opgesteld, hierdoor hebben alle betrokken partijen inzicht in de gebruikte werkwijze en de uitwisseling van gegevens. De wijze waarop een boom beoordeeld wordt is vastgelegd in het boomveiligheidsprotocol van Rijkwaterstaat. Dit protocol omschrijft hoe vaak bomen geïnspecteerd moeten worden, wanneer een boom veilig is, of er snoeimaatregelen noodzakelijk zijn en of een boom geveld moet worden.

Uitvoering

Bij de uitvoering van de BVC wordt samengewerkt tussen de 3 werkmaatschappijen van idverde NL. De projectleiding van de werkzaamheden wordt uitgevoerd door idverde Bomendienst. De uitvoering van de BVC wordt uitgevoerd door idverde Bomendienst en de vestigingen Roermond en Haaren van idverde Realisatie. In totaal zijn er 7 inspecteurs betrokken bij de uitvoering van de inspectie. De werkzaamheden worden via ArcGIS Online gecoördineerd met idverde Advies en de Omgevingsmanager van het projectteam PCN Maas. Tussen de inspecteurs is regelmatig contact om bijzonderheden af te stemmen en daarmee het inspectieprotocol te verbeteren.

Boominventarisatie RWS -2

Resultaat

Nadat de inventarisatie is afgerond heeft Rijkswaterstaat weer volledig inzicht in het gehele bomenbestand in het Maasareaal waar zij beheer over voert. Aansluitend aan de inventarisatie worden de maatregelen volgend uit de inspectie besproken met Rijkswaterstaat. De focus zal hier liggen op zo snel mogelijk de grootste risico’s weg nemen en vervolgens het onderhoud planmatig vorm te geven voor de komende jaren.

Vertrouwen

idverde doet in opdracht van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland het onderhoud van de Maas en haar oevers en civiele werken. Het omvat in zijn algemeenheid al het groen, grijs en blauw in het rivierengebied over een lengte van 300 kilometer. Rijkswaterstaat heeft haar vertrouwen in idverde na goede ervaringen met Stroomlijn Nederrijn-Lek, onze rol in het Maas project en onze integrale expertise met Advies en Realisatie bevestigd met deze opdracht.

Thijs Remmers
Thijs Remmers

Contractmanager, idverde Realisatie

Stel mij een vraag