Kanaalzone

Gemeente Oirschot
Gemeente Oirschot | 2008 - 2016 | Oirschot

Wandelen, fietsen en spelen

Een dichtbegroeide en daardoor onveilig aanvoelende groenstrook van 2,5 kilometer lang omvormen naar een leefbare en natuurlijke parkzone; dat was onze opdracht. De kanaalzone in gemeente Oirschot laat de mogelijkheden zien van de combinatie tussen natuur, recreatie en wonen in een groene omgeving.

Project - Kanaalzone - 9

Van visie tot directievoering

BTL Advies verzorgde het integrale ontwerp, de civiele en cultuurtechnische bestekken, de uitvoeringsvoorbereiding en -begeleiding. In het ontwerp zijn de EHS-voorwaarden en landschappelijke kwaliteiten van het kanaal geïntegreerd met het programma van eisen voor de nieuwe functies wonen, werken en recreëren. De visie kon rekenen op veel draagvlak bij bewoners, bedrijven, gemeente en hogere overheden.

Gedurende de voorbereiding en detaillering zijn vormgeving en technische details verfijnd tot een gedragen inrichtingsplan. In het ontwerp spelen strak vormgegeven betonnen wandel- en fietspaden met de natuurlijke waterpartijen en gevarieerde groenzones. In het project is gewerkt met een groot assortiment aan stadsbomen, inheems bosplantsoen en kleurrijke vaste planten. Het resultaat is een duurzame inrichting van het verblijfspark alsook de ecologische delen. Hier is ruimte voor spelen, rust, natuur en ontmoeting. Aansluitend is een meerjarig beheerplan opgesteld, waardoor het eindresultaat ook in de toekomst blijft voldoen aan de visie.

In het project is bijzondere aandacht besteed aan de flora en fauna. Het gebied fungeert als droge verbindingszone langs het kanaal. Een doordachte indeling van het gebied scheidt de natuurlijke zone langs het Wilhelmina met een watergang van het recreatieve parkgebied. Hierdoor kunnen bijzondere soorten planten en dieren (aangetroffen zijn brede wespenorchis, koningsvaren, stijve ogentroost, grote bonte specht, boomkruiper en bonte vliegenvanger) overleven.

Andere doelsoorten van de ecologische zone zijn vogelsoorten als merel, roodborst, koolmees, pimpelmees en vink, kleine zoogdieren, marterachtigen, egels, konijnen, muizen en allerlei insecten. De zone is zo ontwikkeld dat deze diersoorten hier hun leefomgeving of foerageergebied kunnen vinden. Ook is er een vogelbroedwand aangebracht voor de ijsvogel en oeverzwaluw.

Kortom: een veelzijdige opdracht, van ontwerpvisie tot beheerplan en van vergunningaanvragen tot directievoering op de integrale bestekken.

Wilco van Heerewaarden 244x244
Wilco van Heerewaarden

Vestigingsmanager, idverde Advies

Stel mij een vraag