Natuur- en beekherstel voor Oude Strijper Aa

Waterschap De Dommel
Waterschap De Dommel | 2016 - 2021 | Leenderstrijp

Herinrichting beekdal Oude Strijper Aa

Het beekdal van de Oude Strijper Aa heeft te maken met verdroging. Bijzondere bosjes en vennen in het gebied zijn gevoelig voor stikstof. In 2016 heeft Waterschap De Dommel daarom de vraag weggelegd bij idverde Advies om samen een ontwerp te maken om het beekdal opnieuw in te richten en maatregelen uit te werken die de achteruitgang van de waardevolle natuur stoppen. Het gehele proces is doorlopen vanaf het eerste ontwerp tot het uiteindelijke bestek. Vanaf de zomer 2020 is gestart met de uitvoering. Het grootste deel van het werk is gerealiseerd en op dit moment bevindt het project zich in de afrondende fase.

Meer projecten voor Waterschap De Dommel

Verplaatsing Oude Strijper Aa

In 1973 is in het gebied een ruilverkaveling geweest waardoor het gebied zodanig is ingericht om het water snel af te kunnen voeren. Sloten zijn rechtgetrokken en kavels zijn vergroot. Om bestand te zijn tegen droge periodes is het nodig dat het gebied het water beter kan vasthouden. Daarvoor krijgt de Oude Strijper Aa een meer natuurlijke loop, vergelijkbaar met de situatie van vóór 1973. ‘’Dit was een mooie uitdaging omdat de ligging van de beek zo natuurlijk mogelijk moest worden ingepast”, aldus Dennis van Heumen, Projectleider sr. Voorbereiding bij idverde Advies.

Beekherstel Oude Strijper Aa

De Oude Strijper Aa is van een rechte afwateringssloot naar een natuurlijke kronkelende beek getransformeerd. De oude meanders die er nog lagen zijn aangetakt in het beek traject. Vervolgens is de bestaande rechte afwateringsloot gedempt en komen te vervallen.

Recent is het beekdal van de Oude Strijper Aa beplant. Er worden nog nieuwe rasters gezet en percelen worden ingezaaid. Het assortiment van de planten die zijn uitgekozen, zijn passend bij het beekdal en de omgeving. Denk aan het inheemse assortiment voor op de hogere plekken en moeras-soorten op de lagere- en vochtige plekken.

Hergebruik en stikstofuitdaging

Tijdens het uitgraven van de beek is ruim 100.000 kuub grond weggebracht voor herbestemming. Delen van de grond zijn naar de boeren in de omgeving vervoerd en de grond die kwalitatief niet bruikbaar was, is elders toegepast. Het hergebruik is in combinatie gegaan met het beperken van de uitstoot, zodat het gebied zo min mogelijk wordt belast tijdens de uitvoering. Zo heeft de aannemer hybride kranen ingezet en is er bewust gekeken naar minimale transportafstanden voor de herbestemming van de grond.

Herinrichting Leenderbos

Het Leenderbos, onderdeel van het Natura 2000-gebied, ligt naast de Oude Strijper Aa. Door de ruilverkaveling in 1973 is het aangrenzende Leenderbos veel droger geworden. Om deze delen weer natter te maken zijn watergangen gedempt en is het maaiveld verlaagd.

Door de nieuwe ligging van de Oude Strijper Aa en de herinrichting van het Leenderbos, wordt het gebied klimaatbestendiger. Een mooie uitgangsituatie voor de natuur de komende jaren!

Video aanleg Oude Strijper Aa

Bekijk de onderstaande video welke tijdens de realisatie van het project Oude Strijper Aa is gemaakt door Waterschap De Dommel.

Foto's aanleg Oude Strijper Aa

Dennis van Heumen
Dennis van Heumen

Projectleider sr. Voorbereiding & Realisatie, idverde Advies

Stel mij een vraag