Verblijfplaatsen beschermde diersoorten

Woningcorporatie WonenBreburg
Onze expertises
Woningcorporatie WonenBreburg | 2016 - 2019 | Breda

Van vleermuis tot huismus

Zijn er verblijfplaatsen van beschermde diersoorten in gebouwen waar groot onderhoud moet plaatsvinden? Zo ja: hoe ga je daarmee om? BTL Advies stelde een plan van aanpak op voor woningcorporatie WonenBreburg om onderhoudswerkzaamheden aan 8 flats met sociale huurwoningen uit te voeren zonder negatieve effecten voor beschermde fauna.

Ecologisch onderzoek en advisering

In deze situaties moet eerst  de aanwezigheid van beschermde (gebouwbewonende) soorten onderzocht worden. Dit veldonderzoek werd in het najaar van 2016 en in het voorjaar/de zomer van 2017 door ecologen van BTL Advies uitgevoerd. Hierbij zijn in een aantal flats verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis aangetroffen.

Wanneer de aanwezige verblijfplaatsen van beschermde soorten bij onderhoudswerkzaamheden verdwijnen, schrijft de wet voor dat er alternatieven, zoals nestkasten, geplaatst moeten worden. Pas hierna mag de aannemer met de werkzaamheden starten.

Dit was het geval bij het groot onderhoud aan de flats in Breda. Naar aanleiding van het veldonderzoek heeft daarom onze ecoloog de aannemer en WonenBreburg geadviseerd over de wijze waarop de werkzaamheden het beste  uitgevoerd kunnen worden om effecten op de beschermde vleermuizen zoveel mogelijk te voorkomen.

De ingemetselde vleermuiskasten als nieuwe permanente verblijfplaats.
De ingemetselde vleermuiskasten als nieuwe permanente verblijfplaats.

Bijna 100 vleermuiskasten

Deze werkwijze is ook voorgelegd aan de provincie Noord-Brabant die als bevoegd gezag  goedkeuring heeft gegeven in de vorm van een ontheffing op de Wet natuurbescherming.

In 2018 heeft de aannemer eerst in de (spouw)muren van alle flats nestkasten voor vleermuizen ingebouwd:  16 kraamverblijven, 16 winterverblijven en 64 zomer/paarverblijven. Tevens is de fasering van de werkzaamheden zo aangepast dat in het eerste jaar alleen de flats waar geen vleermuizen zijn aangetroffen verbouwd worden. De vleermuizen in het gebied kunnen hierdoor voor langere tijd wennen aan de nieuwe situatie en hun intrek nemen in de nieuwe kasten.

Na het inbouwen van de nestkasten kon WonenBreburg volgens planning starten met de grootschalige onderhoudswerkzaamheden van de flats in deze wijk, zonder dat het de beschermde vleermuizen verstoort.

In de verkregen ontheffing is als voorwaarde opgenomen dat er onderzocht moet worden in hoeverre de nieuwe vleermuiskasten ook gebruikt worden door vleermuizen. In 2019 voeren de ecologen van BTL Advies daarom het monitoringsonderzoek uit waarbij op meerdere momenten in het jaar gekeken wordt of vleermuizen gebruik maken van de nieuwe vleermuiskasten.

Arjan Schoenmakers
Arjan Schoenmakers

Senior Projectleider Ecologie, idverde Advies

Stel mij een vraag