Persbericht
07 oktober 2021

Gedragscode Provinciale Infrastructuur goedgekeurd

Afgelopen zomer is de Gedragscode Provinciale Infrastructuur goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De gedragscode is opgesteld door idverde Advies in samenwerking met de CROW en een werkgroep, waarin alle 12 provincies waren vertegenwoordigd. Hierdoor is een breed gedragen document ontstaan.

Deze gedragscode vervangt de Gedragscode Provinciale Infrastructuur in het kader van de Flora- en faunawet uit 2013. Met deze nieuwe gedragscode kunnen de provincies weer werken conform de huidige Wet natuurbescherming, onderdeel soortenbescherming. De gedragscode is opgesteld voor de meest voorkomende beheer- en onderhoudswerkzaamheden waar de provincies bij het onderhoud van hun (vaar)wegennet mee te maken hebben. Daarnaast is een beperkt aantal kleinschalige ruimtelijke ontwikkelingen opgenomen, zoals het rooien van enkele bomen en beplantingen en het dempen en graven van watergangen.

De gedragscode is goedgekeurd tot 1 juli 2023. Daarna vindt een toetsing plaats van alle gedragscodes aan de omgevingswet. Omdat de Gedragscode van de Provinciale Infrastructuur op basis van de nieuwste inzichten is opgesteld, is te verwachten dat de gedragscode in 2023 zonder al te veel aanpassingen zal worden verlengd.

Lees ook meer over de gedragscode op de website van BIJ12.

De Gedragscode in een notendop:

  • Zorgvuldig handelen binnen de kaders van de Wet natuurbescherming
  • Randvoorwaarden voor ecologisch onderzoek en ecologisch werkprotocol
  • Stappenplan en taakverdeling tussen provincie en opdrachtnemer
  • Meest voorkomende beheer en onderhoudsmaatregelen
  • Duidelijk afgebakende kleinschalige ruimtelijke ontwikkelingen
  • Werkprotocollen per activiteit met gedragsregels per soort
  • Minder ontheffingsaanvragen nodig
  • Flexibiliteit en maatwerk

Over idverde Advies

idverde Advies is een architecten- en ingenieursbureau vol groene experts. Van architecten en adviseurs tot ecologen en techneuten. Technici die rekenen en tekenen en consultants die het liefst met hun laarzen in de modder staan. Ervaren specialisten die verstand hebben van bomen en planten, en kennis van de natuur in stad en landschap. idverde Advies kan de provincies ondersteunen bij de implementatie van de gedragscode door het geven van een workshop. In deze workshops worden de verschillen tussen de oude en nieuwe gedragscode toegelicht en hoe de werkprotocollen moeten worden gebruikt. Daarbij wordt ook ingegaan op de verantwoordelijkheden die de provincie heeft bij het toepassen van de gedragscode en op welke wijze de provincie deze taken goed kan uitvoeren. Daarnaast kan idverde Advies ondersteunen bij het uitvoeren van het benodigde ecologisch onderzoek, het opstellen van ecologisch werkprotocollen en de ecologische begeleiding tijdens projecten

Wilt meer weten over de Gedragscode Provinciale Infrastructuur?

Ingeborg Bax
Ingeborg Bax

Adviseur Ecologie, idverde Advies
T: 073 205 11 00

Gedragscode Provinciale Infrastructuur

Download brochure
Download - Gedragscode Provinciale Infrastructuur

Laatste nieuws

Meer nieuws