Persbericht
Suzanne 240 x 240
Suzanne Klerkx

Medewerker Marketing en Communicatie, idverde Nederland
T: +31 411 62 20 36

02 mei 2022

Groenblauwprogramma Dordrecht voor een toekomstbestendige leefomgeving

Op 1 januari 2023 worden de regels voor ruimtelijke ontwikkeling samengevoegd in één landelijke Omgevingswet. Gemeente Dordrecht hecht veel waarde aan het groen en blauw in de buitenruimte en wil zich goed voorbereiden op de komst van deze nieuwe wet. Daarom heeft zij idverde Advies opdracht gegeven om haar Omgevingsvisie te vertalen naar een uitvoeringsgericht Groenblauwprogramma, waarin staat hoe de gewenste visie bereikt wordt. Hierin zijn de langetermijnvisie met ambities tot 2030, de beleids- en beheeruitgangspunten en het maatregelenpakket 2021 t/m 2026 vastgelegd. In februari 2022 is het programma ter kennisgeving door de raad aangenomen, later dit jaar wordt de financiële goedkeuring verwacht.

De basis voor het Groenblauwprogramma is de Omgevingsvisie van gemeente Dordrecht, waarin verschillende thema’s en doelen zijn beschreven. Vier van de thema’s hebben direct raakvlak met het Dordts groen en blauw:
1. Dordrecht is een aantrekkelijke stad.
2. Dordrecht is een gezonde stad.
3. Dordrecht is in 2035 klimaatbestendig.
4. Dordrecht beschermt en bevordert de biodiversiteit.

Kimberly Hofstede, Adviseur Omgevingsbeheer bij idverde Advies: “Met groen en blauw zien we kansen om de aantrekkelijkheid van de leefomgeving te verhogen en het Dordts karakter te versterken. Hierdoor worden Dordtenaren gestimuleerd om meer naar buiten te gaan, wat weer een positief effect heeft op de fysieke en mentale gezondheid. Daarnaast zijn groen en blauw bij uitstek middelen om klimaatproblemen zoals hittestress en wateroverlast het hoofd te bieden. Door groenbeleid op te stellen en uitgangspunten voor inrichting en beheer te formuleren kan de biodiversiteit binnen en buiten de stad beter beschermd en gestimuleerd worden. In het Groenblauwprogramma is op concreter niveau uitgewerkt hoe we met deze vier thema’s aan de slag gaan.”

Het Groenblauwprogramma

‘’Dordtenaren vinden de groene buitenruimte steeds belangrijker. Niet alleen voor planten, bomen en dieren, maar ook om de stad leefbaar te houden voor inwoners en bezoekers”, aldus Oege Oevering, vakspecialist groen bij gemeente Dordrecht. “In de komende tien jaar willen we de buitenruimte aantrekkelijker, klimaatbestendiger en gezonder maken. Ook willen we de biodiversiteit stimuleren. Om deze doelen te bereiken, heeft de gemeente samen met inwoners en partners het Groenblauwprogramma gemaakt.”

Hofstede: ‘We hebben de vier thema’s uit de Omgevingsvisie concreter gemaakt in een specifieke visie voor het Dordts groen en blauw. Vervolgens hebben we gekeken naar de huidige situatie en areaalgegevens en hier conclusies over verbeterkansen uit getrokken. Op basis hiervan is een vertaalslag gemaakt van wat de visie en verbeterkansen betekenen voor de beleidsregels, inrichting en beheer van het Dordts groen en blauw. Tot slot zijn eenmalige acties geformuleerd om de visie te verwezenlijken, bijvoorbeeld het opstellen van een maaibeheerplan en het verflauwen van steile oevers. Benodigde budgetten zijn daaraan gekoppeld.’’

Samenwerking en participatie

Het Groenblauwprogramma beschrijft hoe gemeente Dordrecht samen met inwoners en partners zorgt dat de vier hoofddoelen uit de visie worden bereikt. Om de samenwerking in goede banen te leiden en een breed gedragen resultaat te behalen is het Groenblauwprogramma gezamenlijk opgesteld. Hofstede heeft de samenwerking georganiseerd tussen 23 direct betrokken ambtenaren van gemeente Dordrecht, 20 stakeholders zoals natuurorganisaties en agrarische organisaties en 10 nauwer betrokken inwoners. Daarnaast zijn 661 inwoners betrokken middels een online enquête.

De enquête was onderdeel van een zogenoemde StoryMap, een projectenwebsite voor het Groenblauwprogramma, gemaakt door idverde Advies. Op de StoryMap stond informatie voor inwoners over wat het programma is, over welke thema’s het gaat en hoe de inwoners mee kunnen denken. Via de enquête is informatie bij inwoners opgehaald over het belang van de vier thema’s en de wijze waarop uitwerking aan de thema’s kan worden gegeven. Opvallende resultaten zijn dat 99% van de respondenten zoveel mogelijk groen in de buurt wil, waarvan 65% het niet erg vindt als het er daardoor wat minder verzorgd uitziet. 95% wil meer groen in de wijk dan nu het geval is. Natuur en klimaat vindt men opvallend belangrijker dan thema’s als recreatie en parkeren.

‘’Er zijn heel veel mensen betrokken geweest, waardoor het plan goed gedragen wordt in de organisatie. Dit heeft geleid tot een uniek resultaat waarbij ook opmerkelijke thema’s zoals bewegen en gezondheid in relatie tot groen zijn meegenomen’’ aldus Oevering.

Hofstede: ‘’Zonder de betrokken en meedenkende houding van inwoners, stakeholders en ambtenaren hadden we nooit zo’n mooi en bruikbaar resultaat bereikt. Ik ben trots op wat we samen hebben bereikt en zodra de landelijke Omgevingswet ingaat, loopt gemeente Dordrecht voorop met haar Groenblauwprogramma!”

park

Meer weten over het Groenblauwprogramma? Neem contact op met:

Suzanne 240 x 240
Suzanne Klerkx

Medewerker Marketing en Communicatie, idverde Nederland

T: +31 411 62 20 36
E: suzanne.klerkx@idverde.nl

Laatste nieuws

Meer nieuws