Persbericht
Meggie Olijslagers - 2
Meggie Olijslagers

Marketingcommunicatiespecialist, idverde Nederland
T: 06 23 93 51 58

14 augustus 2017

Optimaliseren weidevogelbeheer in de Bergboezem

Met de weidevogelstand in Nederland gaat het niet goed: leefgebied verdwijnt en aantallen lopen drastisch terug. In de Bergboezem (onderdeel van natuurgebied De Groenzoom) ligt een uniek stukje natuur waar weidevogels het goed doen, maar waar ook nog mogelijkheden zijn om dit succes te vergroten. Sjors Heefer (vierdejaars student Landscape and Environment Management aan de Hogeschool Inholland te Delft) heeft daarom onderzoek gedaan naar het huidige beheer. Op basis van het onderzoek zijn voorstellen gedaan voor (aangepaste) beheermaatregelen.

1080x600-baby

Kijken naar alle aspecten

De essentie van het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Beheercombinatie De Groenzoom en onder regie van BTL Advies, ligt bij het verbeteren van het leefgebied van de weidevogels. Hierdoor kunnen de weidevogels zichzelf beter voortplanten en kan de populatie zich herstellen. “Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan”, vertelt Heefer. “Er spelen veel factoren mee, die elkaar beïnvloeden. Het begint bijvoorbeeld al bij de hoogte van de grondwaterstand. Hoe hoger het grondwater, hoe hoger het bodemleven en hoe beter het voedsel bereikbaar is voor de weidevogels.”

Conclusies en beheermaatregelen

De belangrijkste twee voorwaarden voor het broedsucces van de weidevogels zijn voldoende voedsel voor zowel ouders als jongen en rust / veiligheid tijdens de broedperiode. Hiervoor is een kruidenrijk grasland het meest geschikt. Uit het onderzoek komt naar voren dat een extra bodemonderzoek noodzakelijk is om meer inzicht te verkrijgen in de aanwezige voedselrijkdom. Op basis hiervan kan de juiste hoeveelheid bemesting bepaald worden wat bijdraagt aan een hogere diversiteit in het kruidenrijk grasland. Daarnaast zijn in de rapportage diverse onderbouwde adviezen opgenomen over onder andere de beheerwijze door maaien en beweiding, het voorkomen van verstoring (loslopende honden, wandelaars, monitoring) en de waterhuishouding in het gebied. De beheercombinatie kan met deze adviezen het beheer van De Bergboezem nog beter op de weidevogels afstemmen.

Het is essentieel om de situatie over een langere termijn te volgen. Door de aanwezige planten en weidevogels nu te monitoren, dit over één jaar te herhalen en over vijf jaar te kijken wat er is bereikt, kunnen niet alleen uitspraken worden gedaan over het effect van de beheermaatregelen op de weidevogels, maar kan het beheer tussentijds worden bijgesteld. Zo zorgen we dat weidevogels ook in de toekomst floreren in De Groenzoom!

Bergboezem Berkel en De Groenzoom

De Groenzoom is een recreatie- en natuurgebied op de grens van gemeenten Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer. De Bergboezem Berkel is onderdeel van De Groenzoom. De Bergboezem Berkel kan worden ingezet als waterberging, maar is daarnaast ook een prachtige polder voor natuur en weidevogels. De Groenzoom wordt vanaf 2016 beheerd, onderhouden en ontwikkeld door Beheercombinatie De Groenzoom (BTL Realisatie en Groenaannemingsbedrijf Punt). BTL Advies verzorgt namens de beheercombinatie de ecologische begeleiding.

Meggie Olijslagers - 2
Meggie Olijslagers

Marketingcommunicatiespecialist, idverde Nederland

T: 06 23 93 51 58
E: meggie.olijslagers@idverde.nl

Laatste nieuws

Meer nieuws