Nieuws
©Nicky Hulsbosch
Arjan Schoenmakers
Arjan Schoenmakers

Senior Projectleider Ecologie, idverde Advies
T: 06 12 29 18 22

24 januari 2018

Steenuil kan de boom in bij ontwikkeling woonwijk

Even leek de gebiedsontwikkeling van Landgoed Driessen (Waalwijk) vanwege de aantasting van het leefgebied van een koppeltje steenuilen flinke vertraging op te lopen. Door nauwe samenwerking met de gemeente en de lokale steenuilenwerkgroep is een zorgvuldige oplossing gevonden. Hierdoor kon de bouw van woningen doorgaan en is de instandhouding van de lokale steenuilpopulatie geborgd. Na monitoring achteraf, bleek de uitgevoerde compensatie zeer snel succesvol te hebben uitgepakt.

IMG_0191

Territorium ongeschikt door woningbouw

Met de uitbreiding van het woongebied op Landgoed Driessen wordt het territorium van de steenuilen ongeschikt voor hen. Een vaste rust- en verblijfplaats (solitaire knotwilg, zie foto) is inmiddels verdwenen en het omliggende leefgebied wordt bebouwd met woningen. Aantasting van het leefgebied van de steenuil is in het kader van de Wet natuurbescherming verboden. BTL Advies heeft in samenwerking met de gemeente Waalwijk en de lokale steenuilenwerkgroep, een activiteitenplan opgesteld om de aantasting van het steenuilterritorium te mitigeren en te compenseren. Het bevoegd gezag (ministerie van Economische Zaken) is akkoord gegaan met de aanpak.

Plaatsing nestkasten door uilenwerkgroep

Ter compensatie van het territorium zijn twee gebieden aangewezen, waarbinnen gezocht is naar geschikte locaties voor de plaatsing van zes nestkasten. De directe omgeving van een nestplaats van de steenuil moet aan een aantal voorwaarden voldoen. De soort komt vooral voor in kleinschalig cultuurlandschap, waar voldoende rust, schuilgelegenheid en voedsel (insecten en muizen) te vinden is. De directe omgeving van het territorium dat is aangetast, bleek niet optimaal te zijn. Daarom is gekozen om naast compensatie dichtbij (op circa 500 m) ook op grotere afstand te compenseren. Op enkele kilometers ten westen van Landgoed Driessen bevindt zich namelijk het kerngebied van de lokale populatie steenuilen.

Uit gegevens van de uilenwerkgroep blijkt dat er in 2016 tenminste vijftien nestplaatsen bezet waren in het nabijgelegen kerngebied. Na inventarisatie zijn op een drietal nieuwe locaties steenuilkasten opgehangen en is het aantal geschikte broedplaatsen en daarmee de draagkracht van het kerngebied vergroot. Ook zijn er nabij het territorium dat wordt aangetast en in overleg met de woningeigenaren, drie nestkasten in particuliere tuinen opgehangen.

Meteen broedsucces!

Uit de eerste monitoringsronde van de steenuilenwerkgroep bleek dat twee van de zes kasten in het broedseizoen van 2017 reeds gebruikt zijn. In één kast zijn vier jonge steenuilen aangetroffen, in de andere kast bevond zich een uil met twee eieren. Beide broedgevallen zijn afkomstig uit het compensatiegebied dichtbij het ongeschikt gemaakte territorium. Blijkbaar zaten er meer steenuilen te wachten op een nieuwe woning!

Arjan Schoenmakers
Arjan Schoenmakers

Senior Projectleider Ecologie, idverde Advies

T: 06 12 29 18 22
E: arjan.schoenmakers@idverde.nl

Laatste nieuws

Meer nieuws