Monitoring faunavoorzieningen

Rijkswaterstaat
Das
Onze expertises
Rijkswaterstaat | 2018 - 2019 | A73 en A74

Ruimte en budget

Wegbeheerders investeren bij nieuwe wegen of reconstructies in de aanleg van faunavoorzieningen. De aanleg van voorzieningen zoals tunnels, hopovers, ecoducten en bijbehorende rasters vraagt ruimte en budget. Daarom is het belangrijk om de effectiviteit van faunavoorzieningen te monitoren. Worden de voorzieningen gebruikt door de soorten waarvoor de maatregel gewenst is? Wat werkt het beste?

Meer projecten voor Rijkswaterstaat

In 2018 en 2019 monitort BTL Advies in opdracht van Rijkswaterstaat de flora & fauna langs de A73 zuid tussen Venlo tot Echt en de A74 tussen Venlo en de Duits grens. De opdracht omvat:

 • Monitoren van het technisch en ecologisch functioneren van de faunavoorzieningen;
 • Het monitoren van de verspreiding van de diverse flora en fauna waarvoor de faunavoorzieningen zijn aangelegd.

Doel van de werkzaamheden

Tijdens de aanleg van deze twee snelwegen (A73 in 2007 en A74 in 2010) zijn leefgebieden van beschermde flora en fauna doorsneden. Om de migratie van flora en fauna naar weerszijden van de wegen mogelijk te maken zijn faunavoorzieningen en nieuwe leefgebieden gerealiseerd. Daarom is, voor de aanleg van deze wegen, een ontheffing in het kader van de toenmalige Flora en Faunawet verleend (momenteel vervangen door de Wet natuurbescherming). In deze ontheffingen staat vermeld dat er in 2018 en 2019 het ecologisch functioneren van de aangelegde voorzieningen gemonitord moet worden. Bij deze monitoring wordt bekeken of en door welke flora en fauna de aangelegde faunavoorziening en leefgebieden gebruikt worden.

Driedoornige stekelbaars
Driedoornige stekelbaars

Gerealiseerde faunavoorzieningen

Tijdens de aanleg van beide wegen zijn de volgende faunavoorzieningen door Rijkswaterstaat gerealiseerd en zijn verschillende planten en dieren verplaatst:

 • Circa 130 ha. aan nieuwe natuurgebieden (compensatiegebieden);
 • Zeker 100 faunapassages zoals ecoducten, kleinwildtunnels, ecoduikers, dassentunnels en overige faunatunnels;
 • Diverse kunstburchten voor de das;
 • Diverse poelen voor kamsalamander en/of andere amfibieën;
 • Leefgebied aangelegd voor reptielen;
 • Herinrichting beken/waterlopen voor vissen en waterspitsmuis;
 • Diverse oversteekplaatsen voor vleermuizen (hopovers);
 • Vleermuiskelders en –kasten;
 • Diverse kwetsbare plantensoorten zijn naar buiten het werkterrein van de A73 verplant of uitgezaaid zoals o.a. verfbrem en rode dopheide;
 • Diverse bosmierennesten zijn naar nieuwe gebieden verplaatst;
 • Leefgebieden van de zeggekorfslak.

Monitoring

Volgens het voor dit project opgestelde monitoringsplan moet de monitoring in drie verschillende periodes (2015/2016, 2018/2019, 2021/2022) worden uitgevoerd.

Met behulp van o.a. 20 wildcamera’s, enkele batloggers en amfibiefuiken zijn de faunavoorzieningen gedurende de gehele zomer van 2018 door BTL Advies geïnventariseerd. De monitoringsreeks moet duidelijkheid geven of het functioneren van de faunavoorzieningen voldoende is om het duurzaam behoud van de kwetsbare flora en fauna te garanderen. Als blijkt dat dit niet het geval is kan bijsturing noodzakelijk zijn om de functionaliteit te verbeteren/verhogen. In de winter en aan het begin van 2019 zullen er nog onderzoeken plaatsvinden naar de vleermuiskelders, dassenleefgebied en de kunstburchten van de das. Het overige deel van de monitoring heeft plaatsgevonden gedurende 2018.

Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander

Eerste bevindingen

De gegevens uit de monitoring van dit jaar worden de komende maanden geanalyseerd. Tijdens onze veldbezoeken hebben we met onze wildcamera’s op diverse locaties dassen, vossen, ree en wild zwijn waargenomen die gebruik maken van de faunapassages. Naar verwachting heeft de droogte van 2018 zeker een effect op de waarnemingen van vissen, reptielen en amfibieën.

Arjan Schoenmakers
Arjan Schoenmakers

Senior Projectleider Ecologie, idverde Advies

Stel mij een vraag