Onderhoud Maasareaal

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat | 2020 - 2024 | Maasareaal in Nederland

Meer dan groen alleen

idverde doet in opdracht van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland het onderhoud van de Maas en haar oevers en civiele werken. Het omvat in algemeenheid al het groen, grijs en blauw van de Maas. Meer specifiek zijn dit onder andere de bruggen, stuwen, sluizen, terreinen, oevers, kades en aanlegsteigers: alle infrastructurele werken in eigendom van de rijksoverheid die in, over en onder de Maas liggen. idverde zorgt ervoor dat het geheel en alle onderdelen blijven functioneren en presteren op hetzelfde niveau als bij de start van het contract op 1 januari 2020.

Meer projecten voor Rijkswaterstaat

Contractvorm

Aan de basis van de opdracht ligt een bijzondere contractvorm: een prestatiecontract gebaseerd op de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen (UAV-GC). Die contractvorm houdt in dat idverde als Opdrachtnemer zelf moet bepalen welke werkzaamheden er nodig zijn om aan alle eisen te voldoen. En ook dat idverde overtuigend moet aantonen, op papier, dat het de afgesproken prestaties heeft geleverd. Natuurlijk zorgt idverde er dan ook voor dat de eigen medewerkers en onderaannemers het uit te voeren werk naar behoren doen. De opdracht loopt tenminste vijf jaar vanaf 1 januari 2020 en kan daarna nog twee keer met een jaar worden verlengd.

Opdrachtgebied

Het opdrachtgebied, ofwel het areaal, is een gebied met een lengte van 300 kilometer, langs de hele rivier de Maas en langs de Maaskanalen; Julianakanaal en Lateraalkanaal in Zuid-Limburg. De werkzaamheden van idverde hebben voornamelijk plaats op en boven het water en op de schuine oevers, tot 10 à 15 meter van de waterlijn. Ook de uiterwaarden vallen binnen het areaal, maar die zijn doorgaans verpacht, zodat idverde en haar onderaannemers daar geen werkzaamheden hoeven doen. idverde onderhoudt alleen dat wat in handen is van de overheid; geen kades en terreinen van particulieren of bedrijven. Ook elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden, aan onderdelen die werken op stroom en hydrauliek, vallen buiten de opdracht.

Groen, grijs en blauw

Het uitvoerende werk omvat ‘het groen, het blauw en het grijs’. Het groen is de vegetatie op de oevers en terreinen van onder andere sluizen, stuwen en overige gebouwen van Rijkswaterstaat. Wat er gedaan wordt, is bijvoorbeeld het in stand houden van bestaande bomen, hagen, bosplantsoen en grasvelden (maaien, houtopslag verwijderen). Het blauw is het water. Werkzaamheden zijn bijvoorbeeld het verwijderen van drijvend afvalmateriaal. Het grijs staat voor de civiele werken zoals verhardingen en betonnen brugpijlers; deze moeten worden onderhouden. Onderdelen die verslijten door gebruik, moeten hersteld worden binnen het reguliere contract. Wanneer ze kapot gaan, moeten ze worden vervangen. Dit valt buiten het reguliere contract. Daarom heeft Rijkswaterstaat eenmalige ‘upgrades’ van civiele werken voorzien, die als losse opdrachten worden uitgevoerd. Voor groenonderhoud is idverde zelf expert in de uitvoering. Voor het ‘blauw’ en het ‘grijs’ doet idverde met name het projectmanagement; voor de uitvoering zet idverde onderaannemers in met de juiste expertise.

Het Maasareaal heeft een lengte van 300 kilometer.
Het Maasareaal heeft een lengte van 300 kilometer.

Projectmanagement

Er zijn duizenden eisen en honderden documenten die de eisen en de afspraken beschrijven. De contracttmanager heeft als taak dagelijks het projectteam aan te sturen en ervoor te zorgen dat idverde voldoet aan alle eisen die Rijkswaterstaat als Opdrachtgever van tevoren heeft gesteld. Er is dan ook nauw contact met Rijkswaterstaat. Dagelijks komen er verzoeken binnen bij idverde. idverde gaat dan na of dat werk binnen de afspraken van het contract valt, of geheel of gedeeltelijk buiten de scope. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er een vervanging nodig is, die niet voorzien was, bijvoorbeeld als gevolg van een aanvaring. Valt het werk buiten het vaste deel van ons contract, of deels, dan zorgt het projectteam voor een Voorstel Tot Wijziging, afgekort als VTW. idverde geeft daarin aan wat het werk inhoudt, waarom het buiten het contract valt en wat het kost om dat uit te voeren. Rijkswaterstaat beoordeelt het voorstel. Nadat Rijkswaterstaat het heeft goedgekeurd, gaat idverde het werk uitvoeren. Rijkswaterstaat als Opdrachtgever vertrouwt op de deskundigheid van idverde en haar onderaannemers en treedt met name op als budgetbeheerder. Het is aan ons om na uitvoering van het werk aan te tonen dat we aan alle relevante eisen hebben voldaan. Pas dan betaalt Rijkswaterstaat.

Niet alleen het groen, maar ook het grijs en blauw wordt door idverde onderhouden.
Niet alleen het groen, maar ook het grijs en blauw wordt door idverde onderhouden.

De contractvorm UAV-CG brengt veel projectmanagement, rekenwerk en overleg mee. Bij gangbare projecten doet de Opdrachtgever het voorwerk om te bepalen wat er precies gedaan moet worden, met welk materiaal, wanneer en hoe. Opdrachtgever verwoordt dit in een ontwerp en een bestek. En de Opdrachtgever controleert het werk in het veld. Bij dit project doet Opdrachtgever, Rijkswaterstaat, dat niet. idverde doet al het voorwerk. En de contractvorm brengt met zich mee, dat idverde op papier overtuigend moet aantonen de afgesproken prestaties te hebben geleverd. Hoe, dat mag idverde zelf bepalen: idverde mag daar foto’s bij gebruiken, maar ook leverantiebonnen of keuringen volstaan, of een combinatie daarvan met een procesbeschrijving en een planning. idverde heeft standaarddocumenten en sjablonen ontwikkeld om Rijkswaterstaat steeds op dezelfde manier te informeren.

idverde kan zich met het project Nat perceel Maas verder ontwikkelen in projectmanagement. idverde heeft vóór dit project ervaring opgedaan in vergelijkbare, maar kleinere projecten. idverde heeft het beheer en onderhoud gedaan voor de Brabantse en Limburgse kanalen. Ook heeft idverde als onderaannemer van 2012-2019 het groenonderhoud gedaan langs de Maas tussen Belfeld en Maastricht. Met die kennis en ervaring is idverde de inschrijving voor dit project ingegaan. En omdat het een langlopende opdracht is, loont het erin te investeren; in mensen en in materieel.

idverde als dienstverlener

Feitelijk is idverde met dit project dienstverlenend aan alle gebruikers van het Maasareaal. Dit zijn de aanwonenden van de Maas en de Maaskanalen, de bedrijven die aan het water liggen, de binnenvaart, de recreanten en de verkeersdeelnemers die de bruggen over het water passeren. idverde is verantwoordelijk voor de communicatie met iedereen die belanghebbende is bij wat idverde in het Maasareaal regelt. Stel dat een van de bruggen een tijdje is afgesloten, omdat er een nieuwe laag asfalt op komt; dan moet je die verkeersdeelnemers daarover tijdig informeren. Ook dat organiseert en doet idverde. En al is de opdracht de kwaliteit in stand te houden, soms is er ook ruimte in het budget voor verbeteringen. Bijvoorbeeld: verkeersborden die worden vervangen, kunnen soms ook groter en duidelijker. Verder zien wij kansen om het groen nog beter tot zijn recht te laten komen en meer te benutten voor ecologische ontwikkeling, en om Rijkswaterstaat te helpen bij het gegevensbeheer over het areaal. We hopen het areaal zo zelfs iets beter achter te laten, dan we het aantroffen.

Deelprojecten

Wij als goed huisvader en dienstverlener voor alle gebruikers onderhouden het Maasareaal en leggen alle verbetermaatregelen aan Rijkswaterstaat voor om deze te mogen uitvoeren. Daar hebben wij inmiddels een paar voorbeelden van en komen wij later op terug.

Deelproject: Hoogwaterveiligheid staat voorop

Langs de oevers van de Maas staat Rijkswaterstaat in de uiterwaarden voor een flinke uitdaging. Bosschages en bomen hebben er in geen jaren een snoeibeurt gehad. Om te voorkomen dat dit problemen geeft bij hoogwaterstanden, is de hulp ingeroepen van groenexperts. idverde kreeg in het voorjaar van 2020 de opdracht om de stroombaan van de rivier vrij te maken. Begin 2021 is het eerste deel van dit onderhoudswerk afgerond. Lees meer over dit deelproject.

Deelproject 1- Hoogwaterveiligheid 1
Boominventarisatie RWS

Deelproject: inventarisatie bomenbestand

In het areaal van de Maas waren bij aanbesteding bij idverde 4.600 bomen bekend, waarvoor de afgelopen jaren een Boomveiligheidscontrole (BVC) heeft plaatsgevonden. Uit verschillende voorbeelden blijkt dat er meer bomen in het areaal aanwezig zijn, waarop een boomveiligheidscontrole en beheer uitgevoerd dient te worden. Met behulp van een Lidar (satelliet analyse) analyse zijn circa 22.000 bomen aangetroffen in het Maasareaal. Lees meer over dit deelproject.

Deelproject: Bomenbestand in kaart brengen

In het voorjaar van 2021 zijn alle bomen langs het Maasareaal geïnventariseerd, geclassificeerd en beoordeeld. Op basis van een inventarisatie in het veld is het bomenbestand in kaart gebracht en een boomveiligheidscontrole uitgevoerd. Uit onderzoek is gebleken dat er meer bomen in het areaal aanwezig zijn, dan vooraf in het digitale bomenbestand was aangegeven. Aan een groot deel van de bomen is lange tijd geen onderhoud uitgevoerd. Team PCN Maas werkt deze achterstand gefaseerd weg. Lees meer over dit deelproject.

Thijs Remmers
Thijs Remmers

Contractmanager, idverde Realisatie

Stel mij een vraag