Proeftuin Pigmenthof

Gemeente Almere
Gemeente Almere | 2019 - 2024 | Almere

Nieuwe oplossingen

Bij het groot onderhoud van de Regenboogbuurt zijn diverse ambities geformuleerd, waaronder het tegengaan van wateroverlast en hittestress. Daarom is een experimentele proeftuin ontwikkeld met nieuwe oplossingen voor het beperken van wateroverlast, het aanleggen van klimaatbestendige en verkoelende beplantingen en bomen, om tegelijkertijd mensen bewust maken van waterbeheer en het tegengaan van bodemdaling.

Meer projecten voor Gemeente Almere

Meer groen

De Pigmenthof  was een grotendeels versteend gebied tussen rijen met geschakelde woningen. In de digitale watermodellering was duidelijk een potentiele wateroverlast te zien bij piekbuien. Daarnaast gaf de verstening een bron van hittestress aan tussen de woningen. Tenslotte was er sprake van forse bodemdaling. Om al deze aspecten aan te pakken, is een ontwerp gemaakt met aanzienlijk minder verharding en veel meer groen.

Onderzoek waterbeheer

Binnen het ontwerp is vooraf gekeken naar de verschillende grondwaterstanden binnen het gebied. Daarnaast is onderzocht hoeveel water opgevangen diende te worden. Tenslotte is gezocht naar noodafvoervoorzieningen voor de meest extreme neerslagsituaties. Op basis hiervan is het ontwerp gemaakt, waarbij vrijwel al het regenwater in het gebied zelf wordt geborgen en geïnfiltreerd.

Onderzoek beplanting

De beplanting zal regelmatig natte voeten hebben door de opvang van regenwater. Daarnaast kan het ook zijn dat de beplanting een lange tijd droog staat, bijvoorbeeld in de zomer. De beplanting die gekozen is, bestaat uit vaste planten en heesters die zo goed mogelijk gedijen in beide gevallen. De komende jaren monitoren we het gekozen assortiment op deze aspecten en algehele vitaliteit.

Afbeeldingen Pigmenthof

Onderzoek behoud bomen

De bestaande bomen zijn zo veel mogelijk gehandhaafd. Mensen zijn gehecht aan bomen. Zo ook de bewoners van de Pigmenthof. Ook helpen bomen bij het verlagen van hittestress. Na onderzoek is geconcludeerd dat de meeste gezonde bomen in de Pigmenthof behouden konden blijven. Deze maken deel uit van het ontwerp. Op een beperkt aantal plekken zijn nieuwe boomsoorten aangeplant. De vitaliteit van de bomen wordt de komende jaren nauwkeurig gemonitord.

Onderzoek bodemdaling

Onder een strook bestrating is een proef ingericht voor toepassing van verschillende lichtgewicht ophoogmaterialen om verdere bodemdaling zoveel mogelijk tegen te gaan. Hierbij wordt tevens gekeken naar de mogelijkheid voor waterberging in deze proefvakken.

Eindresultaat

Het is complex om in bestaande wijken maatregelen optimaal toe te passen, vooral door ruimtegebrek. Dit is bijvoorbeeld bij nieuwbouw gemakkelijker, omdat hier makkelijker ruimte in een ontwerp ingepast kan worden. In dit deelgebied in de wijk met veel kritische bewoners, heeft onze aanpak desondanks geleidt tot een positieve ommezwaai in beleving en betrokken houding van deze bewoners. De proeftuin is ingericht in het najaar van 2019. De monitoring van de diverse aspecten zal gedurende 5 jaar voorgezet worden.

Andere deelprojecten groot onderhoud de Regenboogbuurt

Aanleg klimaatarboretum
Lees meer
Groen schoolplein OBS Het Spectrum
Lees meer
Albert Jan kerssen - 2020
Albert Jan Kerssen

Vestigingsmanager, idverde Advies

Stel mij een vraag