De waarde van groen in Sterrenburgpark

Gemeente Dordrecht
Onze expertises
Gemeente Dordrecht | 2015 - 2018 | Dordrecht

Van abstracte berekeningen naar concrete groene verbetermaatregelen

Samen met gemeente Dordrecht en de HAS Hogeschool onderzocht BTL Advies de afgelopen drie jaar hoe de resultaten van abstracte berekeningen kunnen worden vertaald naar concrete groene verbetermaatregelen in het Sterrenburgpark. Sinds 2011 heeft de gemeente Dordrecht meerdere pogingen gedaan om dit park nieuw leven in te blazen, zonder succes. In 2015 werd daarom dit park door de gemeente aangewezen als pilotgebied voor een revitalisering op basis van de waarde van groen. De resultaten van dit onderzoek hebben inmiddels geleid tot een nieuw ontwerp voor een deel van het park. In het najaar van 2018 wordt de uitvoering van dit ontwerp, gebaseerd op de waarde van groen, aanbesteed.

Meer projecten voor Gemeente Dordrecht

Maatschappelijke baten: €14 per geïnvesteerde euro

Door middel van de TEEBstad tool werd eerst de maatschappelijke waarde van het park berekend. Thema’s als gezondheid, energieverbruik, woningwaarde, recreatie & vrije tijd, sociale cohesie en waterhuishouding werden in de berekening meegenomen. Uit de eerste berekeningen kwam al naar voren dat het Sterrenburgpark een maatschappelijke waarde van 42 miljoen over 30 jaar vertegenwoordigt. Na een vergelijking met de verwachte investering- en beheerkosten bleek dat iedere in het park geïnvesteerde euro voor €14 aan maatschappelijke baten oplevert . “Daarbij moet worden opgemerkt dat stadsbeheer (gemeente) investeert, maar dat de baten bijna volledig naar andere stakeholders gaan, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie”, voegt Nasim Duives, adviseur groenbeleid bij BTL Advies, toe. De bedragen uit de eerste TEEB-berekeningen zijn vervolgens aangepast op basis van locatie-specifieke kenmerken en beheer- en investeringskosten, met als resultaat inzicht in concrete maatregelen/kansen om de maatschappelijke baten van de investeringen te benutten.

Stakeholders activeren

In de volgende stap werd bekeken hoe de stakeholders geactiveerd kunnen worden om te investeren in de inrichting en het gebruik van het park. Een persoonlijke benadering van stakeholders bleek hierin een sleutelrol te vervullen.

Project- Dordrecht - Waarde van groen van abstracte berekeningen naar concrete groene verbetermaatregelen 1

Het creëren van vaste aanspreekpunten bij de gemeente voor stakeholders in de wijk is van grote invloed geweest op het slagen van de pilot. Peter van der Linden, wijkmanager Sterrenburg, en Bertus van der Vegt, senior adviseur cluster Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Dordrecht, hebben deze rol vervuld. De aanpak zorgde ervoor dat er vanaf het eerste moment rekening werd gehouden met de belangen van alle betrokken partijen. Peter van der Linden: “Het mooie van dit proces is dat een brede groep professionals – zowel uit het fysieke als sociale domein – samen met bewoners en ondernemers mee wilden denken en werken.”

Het resultaat is een mooie samenwerking van gemeente, stakeholders en buurtbewoners die zich inzetten voor een maatschappelijk hoogwaardig Sterrenburgpark. “Samen ontwerpen aan een plan waarmee we wateroverlast (technisch) oplossen en tegelijk een heel mooi proces konden maken om spelen en bewegen in de wijk te versterken. Dat maakte álle waarden van dat groen in het Sterrenburgpark overduidelijk”, aldus van der Linden.

Grotere –en vaak ook regionale- stakeholders bleken moeilijker te activeren zijn, ondanks dat zij de meeste baten ontvangen. De oorzaak hiervoor lijkt te liggen in het feit dat deze partijen groene investeringen op lokaal niveau nog niet voldoende op de agenda hebben staan. Lokale partijen, variërend van de lokale supermarkt tot sociaal ondernemers en bewoners, hebben vaak meer binding met de locatie en zijn sneller geneigd tijd en geld te investeren in het lokale stedelijk groen.

De conclusies uit het onderzoek zijn door BTL Advies geanalyseerd en verder doorontwikkeld tot een voor ieder project te hanteren onderzoeksvorm. “De aanpak kan nu op een efficiënte manier worden toegepast om over de waarde van groen te adviseren. De projectkansen voor waarde-optimalisatie worden vertaald naar concrete beleid-, ontwerp- en beheermaatregelen”, zegt Duives. De ambitie is om de maatschappelijke waarde van groen verder te doorgronden, becijferen en toe te kennen aan relevante batenhouders.

“In een samenwerking tussen burgers, ondernemers en gemeente is het dus echt mogelijk om de groene waarden te benutten en een meer aangename, gezonde en duurzame samenleving te realiseren!” Nasim Duives - Adviseur Groenbeleid | BTL Advies
Straatbeeld - Van abstracte berekening naar concrete groenverbetering
Straatbeeld, september 2018 - Van abstracte berekening naar concrete groenverbetering