Overlastgevende roeken in een woonwijk?

Gemeente Emmen
Onze expertises
Gemeente Emmen | 2021 - 2023 | Emmen

Zo lost de gemeente Emmen dat op!

Roeken zijn een beschermde vogelsoort in Nederland. Je mag ze dus niet zomaar verjagen. Zelfs niet als de kolonie in een boom naast je huis, terras of speeltuin leeft en daar overlast geeft. Vanwege vele klachten ging de gemeente Emmen te rade bij idverde Advies. Het leverde een goede oplossing op, voor mens en dier.

Meer projecten voor Gemeente Emmen

Het is 2021 als de gemeente Emmen aanklopt bij idverde Advies, met de vraag: “Wat kunnen we doen met de vele ‘overlastgevende roeken’ binnen de gemeentegrenzen”? Verjagen of nesten verplaatsen mag immers niet zomaar.

Provincie aanhaken

Om de roek te mogen bestrijden is een ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig. Een adviseur van idverde Advies vertelt dat zij om die reden direct de provincie hebben aangehaakt en zijn begonnen met het inzichtelijk maken van een stroomschema. “Doel ervan was om te bepalen wanneer de gemeente actie kan ondernemen en wanneer niet. In het stroomschema zijn verschillende situaties en regels uiteengezet. Het helpt de gemeente bij het afhandelen van de overlastmeldingen.”

Volksgezondheid

Volgens de Wet natuurbescherming mag je roeken alleen verjagen als de gezondheid van mensen in het geding is. En de maatregelen die je dan kunt treffen zijn ook nog eens beperkt. Verjagen kan bijvoorbeeld wanneer een kolonie voor grote hoeveelheden vogelpoep zorgt op een terras of speelplaats bij een kinderdagverblijf. Maar alleen als er voldoende plek voor de roeken overblijft om de kolonie te laten voortbestaan. Een ander voorbeeld is de geluidsoverlast die roeken soms veroorzaken. Klaagt iemand over het krassen van de roeken in de nacht dan geldt de generieke ontheffing als het geluid het aantal van 65 decibel overschrijdt. Alles daaronder is geen reden voor verjagen. En ook dan moeten er alternatieve plekken zijn voor de kolonie, zodat de populatie roeken in stand blijft.” Het stroomschema vertelt de gemeente precies in welke situatie ze kan handelen en wat er dan wel en niet mogelijk is.

Generieke ontheffing

Op basis van het stroomschema heeft idverde Advies samen met de gemeente Emmen een generieke ontheffing bij de provincie aangevraagd, zodat zowel voor nieuwe als bestaande roekenlocaties het stroomschema toegepast kan worden. “Omdat we vanaf het begin van het project ook met de provincie in overleg waren, verliep deze aanvraag erg vlot en konden we de gemeente Emmen snel van dienst zijn. De provincie ging akkoord, maar had wel een paar aanvullende voorwaarden, namelijk dat de gemeente jaarlijks monitort of de roekenstand niet afneemt, dat het aantal nesten wordt gehandhaafd, en dat er voldoende alternatieve bomen over blijven”, weet de adviseur.

Diervriendelijke aanpak

Dankzij de generieke ontheffing heeft Emmen nu ‘een diervriendelijk wapen’ in handen om roekenoverlast te beteugelen. Op deze manier kunnen de roek en de mens in harmonie naast elkaar leven!

Samenwerking

De gemeente Emmen kijkt terug op een goede samenwerking met idverde Advies. “Er is verschillende keren afgestemd, eerst over het stroomschema dat is opgesteld, later over de ontheffingsaanvraag. In die overleggen is inhoudelijk gediscussieerd over de aanpak en de monitoring. Ook vanuit de provincie is in een vroegtijdig stadium meegedacht over de aanpak”, aldus de adviseur.

Nazorg

Na afloop van het project deed idverde Advies vanuit nazorg nog navraag hoe het hele adviestraject is bevallen. “De gemeente liet weten dat ze het contact prettig vond, afspraken goed werden nagekomen en dat ze tevreden was met het eindproduct. Een tevreden klant dus.”

 

Femke Cnossen 244x244
Femke Cnossen

Adviseur Ecologie, idverde Advies

Stel mij een vraag