• Home
  • Blogs
  • Groene parels verdienen een specifiek beheerplan
Organisatie & Beheer
31 maart 2020

Groene parels verdienen een specifiek beheerplan

Gemeenten beheren de totale openbare ruimte over het algemeen op één wijze. Vaak worden wel zoneringen aangebracht, waarbij bijvoorbeeld het centrumgebied op een hoger kwaliteitsniveau wordt onderhouden. Door dit reguliere beheer ook toe te passen op bijzondere locaties, zoals een ecologisch natuurpark, zal de bijzonderheid niet alleen verdwijnen, maar worden ook interessante kansen niet benut. Bijzondere groene parels vragen en verdienen beheer specifiek gericht op het gebied.

Bos der Onverzettelijken

Een bijzondere groene parel is het Bos der Onverzettelijken in Almere. Dit nationaal herdenkpark is een levend monument ter nagedachtenis aan de omgekomen Nederlandse Verzetsstrijders ten tijde van de WOII. (Samen) herdenken staat in het Bos centraal en is dan ook precies waarop het beheerplan inspeelt. Onderhoudsmaatregelen zijn zo ingestoken dat zij de ontwerpgedachte niet alleen in stand houden, maar ook optimaal versterken. Waar mogelijk zijn ecologische kansen benut.

Volkstuinencomplex Thurlede

Midden in het roerige Schiedam ligt een groene oase van rust en ontspanning. Volkstuinencomplex Thurlede werd jarenlang niet planmatig beheerd. In tegenstelling tot de oorspronkelijke ontwerpgedachte, waren de achterstanden in het areaal goed zichtbaar. Om deze groene parel zijn bijzonderheid en status terug te geven zijn de eenmalige maatregelen in het beheerplan leidend. Het plan brengt de oorspronkelijke ontwerpgedachte terug, versterkt deze en vult hem aan waar kansen voor o.a. de biodiversiteit zich voordoen.

Blog - Groene parels verdienen een gebiedspecifiek beheerplan 1

Traditionele vs. moderne beheerplannen

Tegenwoordig is “het beheerplan” zoveel meer dan vroeger. De traditionele opbouw van (dagelijkse) maatregelen, een planning en kostenparagraaf is niet langer afdoende. We willen een plus leveren in onze openbare ruimte. We willen de visie van de ontwerper vastleggen, zodat deze bij kleinschalige herinrichting en beheeringrepen in stand gehouden blijft. Naast schoon, heel en veilig willen we invulling geven aan actuele thema’s zoals biodiversiteit, klimaat, beleving en participatie.

Beheerplannen in relatie tot de Omgevingswet

In het kader van de aankomende Omgevingswet zal het aandeel van dit laatste thema, participatie, zeker vergroten. Inwoners of belanghebbenden zullen niet alleen mee worden genomen in het proces, om tot de invulling van een beheerplan te komen. Zij zullen, naast de beheerder, ook worden onderkend als doelgroep van het plan. Rapportages worden minder vaktechnisch, meer verhalend geschreven en ondersteund door afbeeldingen en een aansprekende lay-out, zodat het plan voor iedereen goed leesbaar is. Het afvangen van vragen en klachten zal een belangrijk nevendoel
worden, omdat inwoners en stakeholders informatie in het plan kunnen vinden en het (al dan niet) handelen van de gemeente zullen gaan begrijpen.

Ons gezamenlijk doel

Vakspecialisten, overheden, uitvoerders, inwoners en stakeholders, samen hebben wij de taak om Nederland elke dag een stukje mooier te maken. Door zuinig te zijn op onze groene parels en deze te voorzien van een goed uitgedacht beheerplan borgen we het behoud van onze groene bijzonderheden. En dat is van reuze belang. Want dit zijn bij uitstek dé locaties waar mens, plant en dier kunnen floreren.

Blog Overzicht - Groene parels verdienen een gebiedspecifiek beheerplan

Stel mij een vraag