• Home
  • Compliance & Integrity

Compliance & Integrity

Binnen idverde NL zijn er diverse regelingen geformuleerd om directie en medewerkers bewust te maken van, te houden aan en ze te vragen zich te verbinden aan rechtmatig en integer handelen. Dat gebeurt door vast te leggen wat in het algemeen als wenselijk en niet-wenselijk, geoorloofd en niet-geoorloofd gedrag wordt beschouwd. Daarnaast wordt beschreven welke acties ondernomen kunnen/moeten worden indien (het vermoeden bestaat dat) bepaalde regels worden geschonden.

Beleid ten aanzien van gewenste omgangsvormen

In dit beleid staat wat idverde NL verwacht ten aanzien van de omgang met collega’s, klanten en overige mensen waarmee een idverde NL medewerker tijdens zijn of haar werk in aanraking komt (gewenst gedrag) en een uitgebreide toelichting over ongewenste omgangsvormen. idverde NL heeft Vertrouwenspersonen aangesteld die zich bezighouden met dit beleid.

Bedrijfscode

Voor alle werknemers van idverde NL is de Bedrijfscode idverde NL van toepassing. Deze code is bedoeld om eenieder bewust te maken van rechtmatig en integer handelen, en eenieder te vragen zich hieraan te verbinden. Werknemers in kaderfuncties ondertekenen de code als extra blijk van erkenning. Tevens leggen zij na afloop van ieder jaar een verklaring af omtrent het naleven van de code in het voorafgaande boekjaar.

Binnen idverde NL is een Compliance Officer aangesteld die het beleid bewaakt en bij wie werknemers zo nodig meldingen over schendingen van de Bedrijfscode kunnen doen, die altijd onderzocht worden.

Ethische Code

idverde heeft een Code of Ethics , waarin de normen en waarden van idverde worden weergegeven. Deze Ethische Code fungeert als leidraad voor de dagelijkse werkzaamheden, voor alle medewerkers van idverde.

Klokkenluidersregeling idverde NL

Deze regeling bevat richtlijnen t.a.v. het melden van een (vermoedelijke) misstand of onregelmatigheid, de behandeling van een mogelijke melding van een misstand of onregelmatigheid en de bescherming van de melder. Denk daarbij aan situaties waarbij het maatschappelijk belang in het geding is, zoals bijvoorbeeld schending van wet of -regelgeving, (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, veiligheid van personen, aantasting van het milieu, het goed functioneren van idverde als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten, (dreigende) verspilling van overheidsgeld.

AVG/Privacybeleid

Ter bescherming van uw privacy voert idverde NL een Privacybeleid, dat erop is gericht om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en misbruik. Dit beleid is van toepassing op de diensten van alle onderdelen van idverde NL; idverde Nederland B.V., idverde Advies B.V., idverde Bomendienst B.V., idverde Realisatie B.V., Bras Fijnaart B.V. en hieraan gelieerde ondernemingen. Elders op deze website zijn onze Privacyverklaringen te downloaden.

Integriteitsbeleid t.a.v. scheiding van belang tussen idverde Advies B.V. en idverde Realisatie B.V.

Als landelijk opererend bedrijf met alle disciplines op het gebied van groenvoorzieningen, is idverde in staat om in alle facetten van groen te voorzien. Van advies, beleid en ontwerp tot aanleg en onderhoud. Door deze combinatie kunnen wij als geen ander onze klanten voorzien van passend advies en kwalitatief hoogwaardige uitvoering van werk.

Wij zijn ons echter zeer bewust van het feit dat in specifieke gevallen een strikte scheiding tussen de werkmaatschappijen idverde Advies B.V. en idverde Realisatie B.V. noodzakelijk is in verband met het voorkomen voor belangenverstrengeling. Hiertoe hebben wij een heel strikt beleid omtrent de scheiding van belang tussen de werkmaatschappijen, dat volledig is ingevoegd in onze werkwijzen en procedures. Een belangrijk onderdeel van het beleid is dat wij projectspecifieke belangenbeschermingsplannen maken, zodat onze klanten er op kunnen vertrouwen dat hun belangen voorop staan en worden beschermd.

Het bestaan en de werking van het beleid rondom integriteit wordt jaarlijks getoetst.

 

Wilt u meer weten over onze Bedrijfscode, onze Klokkenluidersregeling of ons Privacybeleid?

Afbeelding3
Monique van der Mullen- van Buul

Legal Counsel, Compliance Officer, Privacy Officer , idverde Nederland
T: 06 82 75 01 09

Wilt u meer weten over ons Integriteitsbeleid of andere integriteitsvraagstukken?

Ellen
Ellen van Boxtel

Group Controller, Integrity Officer , idverde Nederland
T: 06 45 54 93 17

Brochure Groener leven

Wilt u meer weten over de groene mogelijkheden die idverde u kan bieden? Download dan onze brochure Groener leven.

Download brochure
Square_Brochure_groener-leven@2x