• Home
  • Projecten
  • Directievoering hydrologische maatregelen voor Mariapeel

Directievoering hydrologische maatregelen voor Mariapeel

Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer | 2015 - 2018 | Mariapeel

Herstel hoogveen Mariapeel

Mariapeel, gelegen in gemeente Horst aan de Maas bestaat uit een hoogveen natuurgebied van zo’n 1400 hectare groot. Om het hoogveen in stand te houden en zich verder te laten ontwikkelen is het van belang dat een stabiele waterhuishouding ontstaat in het natuurgebied. In oktober 2015 heeft idverde Advies, vestiging Roermond in opdracht voor Staatsbosbeheer (beheerder van het natuurgebied) de directievoering en toezicht gehouden van het RAW-bestek. Dit was noodzakelijk voor een goede planvorming om de hydrologische maatregelen uit te voeren. Tot maart 2018 heeft idverde Advies toezicht gehouden op de werkzaamheden die zijn uitgevoerd, om het herstel van het hoogveen in Mariapeel te bevorderen.

Meer projecten voor Staatsbosbeheer

Toezicht houden tijdens de uitvoer van de werkzaamheden

Mariapeel is een beschermt gebied, met veel beschermde planten- en diersoorten. Daarom zijn alle werkzaamheden onder toezicht van idverde Advies en in wekelijks overleg met de aannemer uitgevoerd. Denk aan het afdichten van de bodem, het aanleggen van kades, dammen en stuwen en het verondiepen van sloten. Zie hieronder een opsomming van de werkzaamheden waarbij idverde Advies toezicht heeft gehouden:

  • Verwijderen van beplanting voor de realisatie van de kades en verondiepen van de watergangen.
  • Aanbrengen van ca. 7 km kades. Voor de realisatie van de kades is ca 27.000m3 ontgraven en 35.000m3 zand aangevoerd. In ca 2 km kades is bentonietscherm (is voor het water dichten van een kade) aangebracht. In een kade over een lengte van 560 meter is een kern van leem aangebracht.
  • Verondiepen van ca. 55 km watergangen met naast gelegen grond.
  • Afdichten van de bodem in de wijken en kanaal doormiddel van leem ca. 1.645 meter .
  • Aanbrengen 29 stuwen van 1.00 tot 2.00 meter breed incl. duikers.
  • Aanbrengen van dammen.
  • Plaggen (het afgraven van de toplaag) van ca. 15.000m2.
  • Ecologische begeleiding

Daarbij heeft idverde Advies ook de directieuitvoering verzorgt. ‘’We zijn financieel verantwoordelijk geweest voor 29 afwijken op het bestek,’’ vertelt Frank Molin (Projectleider sr. Bij idverde Advies, vestiging Roermond).

Lifeplusproject

Vanuit de subsidie Lifeplus (subsidie Europa) is het project Mariapeel getoetst. Denk hierbij aan de werkzaamheden van directieuitvoeringen en rechtmatigheid van betalingen.

Frank Molin
Frank Molin

Senior projectleider Techniek & Beheer, idverde Advies

Stel mij een vraag