• Home
  • Projecten
  • Van onderzoek naar kleine marterachtigen tot gebiedsinrichting

Van onderzoek naar kleine marterachtigen tot gebiedsinrichting

Gemeente 's-Hertogenbosch
Foto van wezel met wildcamera
Gemeente 's-Hertogenbosch | 2020 - 2021 | 's-Hertogenbosch

Verborgen levenswijze kleine marterachtigen

In Nederland leven drie soorten kleine marterachtigen: de bunzing, de hermelijn en de wezel. Kleine marterachtigen zijn de kleinste roofdieren van Nederland. Een wezel is zelfs vaak niet groter dan een volwassen mensenhand. Ze leiden een verborgen levenswijze en worden daardoor niet vaak gezien. Daardoor is er ook nog vrij weinig bekend over deze soortgroep.

Meer projecten voor Gemeente 's-Hertogenbosch

Leefgebied

Het leefgebied waar de drie soorten kleine marterachtigen worden aangetroffen is verschillend. Wel geldt voor alle drie de soorten dat structuurrijk kleinschalig landschap met  voldoende dekking zoals braamstruweel, heggen, bosjes en greppels van belang zijn als foerageergebied. Daarnaast zijn lijnvormige landschapselementen zoals takkenrillen, ecologische oevers en struweel van belang, zodat de kleine marterachtigen  zich tussen foerageergebied en verblijfplaatsen kunnen verplaatsen. Tot slot dienen voldoende rust- en verblijfplaatsen  zoals takkenhopen, holtes in de grond en steenhopen in het leefgebied aanwezig te zijn.

Onderzoek

Bij de afdeling ecologie van idverde Advies wordt regelmatig onderzoek uitgevoerd naar kleine marterachtigen. Wanneer gebieden kunnen fungeren als leefgebied voor kleine marterachtigen, maar nog niet bekend is of ze in dat gebied voorkomen, wordt onderzoek uitgevoerd om de aanwezigheid van deze soortgroep in beeld te brengen. Onderzoek wordt onder andere uitgevoerd in gebieden waar ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden of die worden ingericht als natuurgebied. Vanwege de verborgen levenswijze van de kleine  marterachtigen wordt er onderzoek gedaan door middel van struikrovers. Struikrovers zijn kunststof buizen met daarin een wildcamera en blikje sardientjes (als lokmiddel). Op het moment dat een kleine marterachtige wordt gelokt door de sardientjes maakt de camera in de struikrover een foto van het dier.

Struikrover
Struikrover
Marterhoop voor wezel
Marterhoop voor wezel

Samenwerking idverde Realisatie

In 2020 is er onderzoek naar kleine marterachtigen uitgevoerd nabij de Rosmalense Plas in gemeente ’s-Hertogenbosch. In het gebied waren vijf camera’s geplaatst. Na controle van  de beelden bleek dat zeker twee wezels en één steenmarter (ook een marterachtige) voorkomt binnen het plangebied. Samen met idverde Realisatie, vestiging Haaren is het  plangebied en het omliggend gebied dit jaar heringericht voor (kleine) marterachtigen. Er zijn onder andere natuurlijke oevers ingericht zodat een goede oevervegetatie ontstaat, bosschages en takkenrillen geplaatst. Daarnaast is een marterhoop als verblijfplaats voor de wezel gerealiseerd en is een marterkast als verblijfplaats voor de steenmarter opgehangen.

Laura Kooijman 2244x244
Laura Kooijman

Adviseur Ecologie, idverde Advies

Stel mij een vraag