Monitoring Spoorbermen ProRail

ProRail
ProRail | 2023 | Limburg

Duurzaamheidsbeleid

ProRail heeft in haar duurzaamheidsbeleid de ambitie neergelegd om in 2030 alle spoorbermen duurzaam te beheren. Dit houdt in dat er rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van natuurwaarden en het behoud en waar mogelijk versterken van de biodiversiteit.

Eén van de beheersmaatregelen om dit te bereiken is verschraling. Dit houdt onder andere in het maaien en afvoeren van het maaisel en voedingsstoffen. Daardoor neemt de diversiteit in de vegetatie toe en ontstaat meer leefgebied voor verschillende soorten kleine dieren als bijen, vlinders, insecten en reptielen. idverde Advies, vestiging Roermond is gevraagd om de spoorbermen in Limburg te monitoren.

Biodiversiteit spoorbermen

Om na te kunnen gaan of de gewijzigde opzet van het groenbeheer de gewenste positieve gevolgen heeft voor de biodiversiteit van de spoorbermen, is het nodig om de huidige natuurwaarden van de spoorberm in kaart te brengen en de ontwikkeling daarvan onder invloed van het beheer van de aannemer te volgen in de tijd. Daarom heeft ProRail idverde Advies gevraagd haar spoorbermen te monitoren op aanwezigheid van kruiden en insecten en overige bijzondere waarnemingen.

Volgend jaar vindt de eindanalyse plaats van de resultaten. De conclusies uit de analyse zijn van belang voor toekomstig bermbeheer.

Spoorbermen

Monitoren van bermen

idverde Advies heeft veel ervaring met monitoringsprojecten. Zo monitoren onze experts ook onder andere wegbermen van gemeente Venray, gemeente Beesel en Coevorden . We starten de monitoring altijd met het bepalen en uitwerken van de onderzoeksmethode. Er zijn namelijk diverse varianten. In gesprek met u bepalen we de gewenste onderzoeksmodule. Vervolgens gaan we naar buiten, analyseren onze data en verwerken deze informatie in een rapportage. In de eindrapportage geven we een advies of het huidige beheer doorgezet kan worden of dat toch een ander type beheer gewenst is.

Benieuwd wat wij voor ecologisch bermbeheer in uw gemeente kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op met onze collega’s of bekijk de mogelijkheden voor een workshop ecologisch bermbeheer op locatie!

Wilt u meer weten over de workshop?

Stef Hooghiem
Stef Hooghiem

Junior Adviseur Beleid, idverde Advies
T: 046 436 0850

Meer projecten voor ProRail