Nieuws
Lars Tamboer
Lars Tamboer

Vestigingsmanager, idverde Advies
T: 06 53 32 75 68

12 maart 2018

BTL Advies geselecteerd voor raamovereenkomst waterschappen

De waterschappen Rijn en IJssel, Zuiderzeeland, Drents-Overijsselse Delta, Vallei, en Veluwe en Vechtstromen hebben hun krachten gebundeld en gezamenlijk een raamovereenkomst op de markt gezet. Hiervoor zijn BTL Advies en Civicon geselecteerd. In de samenwerking met de waterschappen combineren we onze landelijke kennis met specifieke ervaring uit het werkgebied van elk waterschap. In onze visie leidt dit tot innovatieve maatwerkoplossingen en daarmee tot maatwerk voor het project en waterschappen. Hieronder een aantal projecten die wij eerder hebben uitgevoerd.

Natuurontwikkeling Hanenplas, Texel (provincie Noord-Holland)

Voor de natuurontwikkeling vormt het herstellen van het watersysteem (zowel kwantitatief als kwalitatief) de belangrijkste schakel in het proces. Naast ecologische onderzoeken en advisering is in dit project onder meer ingestoken op:

  • innovatief ecologisch onderzoek met eDNA voor o.a. waterspitsmuis.
  • omgevingsmanagement voor het betrekken en laten participeren van relevante stakeholders.
  • uitvoering van het onderzoek (quickscan, aanvullend onderzoek broedvogels, eDNA waterspitsmuis en noordse woelmuis).

Hierbij is BTL Advies verantwoordelijk voor het interpreteren van de onderzoeksresultaten, het aanvragen van de ontheffingen en vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming en adviseren over de uitvoering en het (ecologisch) onderzoek.

Ecologische verbindingszones (EVZ) Noord-Brabant (Waterschap Aa en Maas)

Voor zes verschillende EVZ’s hebben we een concreet projectplan, inclusief het ecologisch ontwerp, over de Waterwet opgesteld. De benodigde onderzoeken (flora en fauna, archeologie, KLIC, bodem en explosieven) zijn door ons uitgevoerd / gecoördineerd en verwerkt in het ontwerp. Ook zijn de hydrologische eisen opgenomen. Met deze aanpak zijn een concreet en uitvoerbaar ontwerp en een concrete uitvoering gerealiseerd.

Natuurontwikkeling Hanenplas, Texel
Ecologische verbindingszones Noord-Brabant
Natuurontwikkeling Ertveldpolder
Ruimte voor de rivier, Stroomlijn (Lek/Nederrijn)

Natuurontwikkeling Ertveldpolder (Waterschap Aa en Maas)

Het betreft de natuurlijke inrichting van de Ertveldpolder door middel van de aanleg van een nevengeul van de Dieze met een brede moeraszone. De bestaande waterkering langs de Dieze is opgeheven en in de polder is een nieuwe kering aangelegd. De onderscheidende oplossingen bestaan onder andere uit:

  • UAVgc-contract en EMVI-aanbesteding, waarbij de markt is uitgedaagd om innovatieve oplossingen aan te dragen en zo maximaal mogelijk uitvoering te geven aan de doelstellingen binnen het beschikbare budget.
  • Praktische uitvoeringsbegeleiding op basis van een contractbeheersingsplan, gericht op plannings-, risico- en kostenmanagement.

Ruimte voor de rivier, Stroomlijn (Lek/Nederrijn) (Rijkswaterstaat)

In de uiterwaarden van de Nederrijn en Lek moet vegetatie worden verwijderd om de afvoer van water bij hoogwater te borgen (waterveiligheid). BTL is verantwoordelijk voor het gehele proces, van onderzoek tot en met uitvoering:

  • opstellen van onderzoeksplan, uitvoeren veldinventarisaties (o.a. ecologisch onderzoek, verificatie objecten) analyse en verwerking veldgegevens
  • opstellen van integrale inrichtingsontwerpen van de uiterwaarden o.b.v. wensen van rechthebbenden, bevoegd gezag en overige stakeholders, cultuurhistorische en ecologische waarden en technische randvoorwaarden
  • voorbereiden en aanvragen van vergunningen
  • stakeholdersmanagement
  • ecologische begeleiding tijdens uitvoering

Gecombineerde expertise

De gecombineerde expertise van BTL Advies en Civicon bestaat uit engineering en advisering voor het watersysteem, de waterveiligheid en de waterketen op de volgende expertisegebieden: civieltechniek, cultuurtechniek, bodem, ruimtelijke inrichting/ordening, projectmanagement en ecologie. Deze raamovereenkomst is de bevestiging van de samenwerking tussen BTL Advies, Civicon en de deelnemende vijf waterschappen.

Lars Tamboer
Lars Tamboer

Vestigingsmanager, idverde Advies

T: 06 53 32 75 68
E: lars.tamboer@idverde.nl

“Met innovatieve oplossingen geef ik invulling aan de groene uitdagingen van de toekomst.”

Laatste nieuws

Meer nieuws